Căn cứ Công văn số 720/PGDĐT-GDMN ngày 16/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021;

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

         Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong trường mầm non Thỏ Ngọc nhằm thực hiện mục tiêu và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ giáo viên, khuyến khích động viên tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo. Tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực của mình, học tập trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục.

     Đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học được cấp, tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nghề nghiệp.

         Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non.

         Đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng đào tạo.

         Làm cơ sở để công nhận các danh hiệu cao quí của nhà giáo.

Hôm nay, ngày 16/3/2021 trường Mầm Non Thỏ Ngọc đã tổ chức cho giáo viên thi phần thuyết trình biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường.

  Phần trình bày của giáo viên đã đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, phù hợp với trẻ và thực tế trường lớp, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Biện pháp được nhà trường, đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ trẻ em khi áp dụng biện pháp./.