MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC CHÁU TRƯỜNG MN THỎ NGỌC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6