DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Vương Thị Kiều Vân

Phó hiệu trưởng

2

Mai Hoàng Thư Thư

GV kiêm Tổ trưởng CM nhà trẻ

3

Võ Anh Thư

GV

4

Trần Thị Thúy Phượng

Giáo viên

5

Phạm Thị Huyền

Giáo viên kiêm Tổ phó CM nhà trẻ

6

Huỳnh Thị Hiền

Cấp dưỡng

7

Hồ Thị Tường Vy

Cấp dưỡng

8

Cao Thị Diệu Mỹ

Cấp dưỡng

9

Nguyễn Thị Quý Huyền

Cấp dưỡng